ภาพประกอบการสัมภาษณ์ งานวิจัย เรื่อง”การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทยระหว่าง พ.ศ.2547-2553″

การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. 2547-2553
Conflict Management of Political Conflict in Thailand between 2004- 2010

จารวี ภักดีดำรงกุล (พิชญา สุกใส)
Charavee Pakdidhumrongkul (Pitchaya Suksai)

https://www.facebook.com/takecarethailand?fref=ts

Powered by WordPress | iFreeCellPhones.com Offers Free Verizon Cell Phones | Thanks to Palm Pre Blog, MMO and Fat Burning Furnace
%d bloggers like this: