ผู้้วิจัย

คุณพิชญา  สุกใส

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิชญา สุกใส

การศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ดนตรีสากล)
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาจบกระบวนวิชา สาขาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันกำลังศึกษา ปริญญาเอก สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน
1. พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนดนตรีเกษตรศิลป์
2. พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัทเกษตรศิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล
3. พ.ศ. 2548 – 2549 ประธานบริหารโครงการสานฝันเด็กและเยาวชนไทยบันไดสู่ความเป็นเลิศ(ด้านหลักสูตร) สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส พิการ และผู้สูงอายุ
4. พ.ศ. 2548 – 2549 วิทยากรที่ปรึกษา โครงการการเขียนแผนงบประมาณเชิงปฏิบัติการภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับผู้บริหาร
5. พ.ศ. 2549 วิทยากรที่ปรึกษา โครงการ Knowledge Base Otop กระทรวงมหาดไทย
6. พ.ศ. 2550 จัดกิจกรรมสนับสนุนนวัตกรรมการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)โครงการปลูกป่า บริษัท CDG Group
7. พ.ศ. 2550 – 2551 รองประธานฝ่ายประสานงานพุทธบารมี 2 แผ่นดิน (ไทย – จีน)
เฉลิมพระเกียรติ
8. พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี (ลาศึกษาต่อ)

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. 2546 งานวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของสาขาดนตรีสากลในมหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธิ์)
พ.ศ. 2554 งานวิจัยเรื่อง การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2553

ความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการบริหาร

การวิเคราะห์และการสร้างกลยุทธ์ สำหรับ หน่วยงาน องค์กรรัฐ และเอกชน
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการปัญหา(ทั่วไป)
การจัดการความความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

Powered by WordPress | iFreeCellPhones.com Offers Free Verizon Cell Phones | Thanks to Palm Pre Blog, MMO and Fat Burning Furnace