Welcome to our website

เว็บไซต์นี้เปิดขึ้นเพื่อนำเสนองานวิจัยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนิสิต นักศึกษา ประชาชน และบุคคลทั่วไป

ข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ ไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงถึงการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดๆโดยเฉพาะ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะมุ่งเน้น ว่าใครถูกใครผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่จะนำเสนอบนเว็บไซต์นี้

  1. เพื่อวิเคราะห์สภาพการก่อตัวและพัฒนาการของความขัดแย้งทางการเมืองไทยในช่วง ปีพ.ศ.2547 ถึง พ.ศ. 2553
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2553 และวิสัยทัศน์ที่เกียวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต
Powered by WordPress | iFreeCellPhones.com Offers Free Verizon Cell Phones | Thanks to Palm Pre Blog, MMO and Fat Burning Furnace
%d bloggers like this: