Archive for March, 2010

Welcome to our website

เว็บไซต์นี้เปิดขึ้นเพื่อนำเสนองานวิจัยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนิสิต นักศึกษา ประชาชน และบุคคลทั่วไป ข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ ไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงถึงการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดๆโดยเฉพาะ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะมุ่งเน้น ว่าใครถูกใครผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่จะนำเสนอบนเว็บไซต์นี้ เพื่อวิเคราะห์สภาพการก่อตัวและพัฒนาการของความขัดแย้งทางการเมืองไทยในช่วง ปีพ.ศ.2547 ถึง พ.ศ. 2553 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2553 และวิสัยทัศน์ที่เกียวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต

VDO Clips

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (น.ป.ช.)

Powered by WordPress | iFreeCellPhones.com Offers Free Verizon Cell Phones | Thanks to Palm Pre Blog, MMO and Fat Burning Furnace